REN CHIN ELECTRIC CONDUCTOR CO., LTD.
Address: No. 29-1, San Jyue Dian Shsing Nan Li Chu Nan Miaoli Taiwan, R.O.C.
Tel: 886-37-626153
FAX: 886-37-633662
Est. Year: 1990 Employees: 16
Capital: NT$ 10,000,000
Chief Executive Officer: Tzy-Yuang Lin
Products:
Electro tin plating wire, electro silver plating wire, stranded.
Business Express