TAI YEH CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD.
Address: 68-1, 9 Ling, Bao Jang Tsuen, Guan In Shiang, Tao-Yuan Taiwan
Tel: 886-3-4830648, 4830878
FAX: 886-3-4839308
Est. Year: 1980 Employees: 24
Capital: NT$ 48,000,000
Board Chairman: Chen Chi-Chang
Products:
Terbufos, fertilizer, paraquat, brodifacoum, cartap, acephate.
Business Express