TAI SHING FACTORY OIL CORP.
Address: No. 9, Min Seng E. Rd., Pintong, Taiwan
Tel: 886-8-7223547
FAX: 886-8-7227947
Est. Year: 1960 Employees: 3
Capital: NT$ 39,000,000
Board Chairman: Fong-Chang Wang
Products:
Flour of soybean, soybean oil, corn meal.
Business Express